Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KSIĘGOWA NA SWOIM

INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://ksiegowanaswoim.pl/ prowadzonego przez Provento Media  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie przy ul. Pańska 20a/2, 30-565 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000711690, numer NIP 6793162751, REGON 369098616.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

2) Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ksiegowanaswoim.pl/regulamin 

4) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ksiegowanaswoim.pl/ za pośrednictwem którego, Klient składa Zamówienia na zakup Subskrypcji, zakup produktów elektronicznych

5) Subskrypcja – jest to jednostkowy i odpłatny dostęp Klienta do Klubu Księgowa Na Swoim. Dostęp jest czasowo określony, w przypadku Klubu Księgowa Na Swoim jest to: 30  (słownie: trzydzieści), 90 (słownie: dziewięćdziesiąt), 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) lub 365 (słownie: trzysta sześciesiąt pięć) dni. Dostęp czasowy wybierany jest przez Klienta. Subskrypcja może zostać przedłużona. Gdy nie zostanie przedłużona, Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu, na jaki została wykupiona. 

6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Subskrypcji zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7) Właściciel –  Provento Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Provento Media  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie przy ul. Pańska 20a/2, 30-565 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000711690, numer NIP 6793162751, REGON 369098616, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

  1.  W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów lub wariantów Subskrypcji, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
  2. Klient w celu zakupu Produktów lub Subskrypcji zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury.
  4. Klient w toku procesu Zamówienia dokonuje automatycznej rejestracji w celu zarządzania subskrypcją.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Subskrypcję przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: szkola@szkolaksiegowosci.pl
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje faktury VAT).
 4. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Subskrypcji,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Subskrypcję wraz z podatkami
  3. możliwości odstąpienia od umowy
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela, bądź przez innego operatora płatności.
 1.  

CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Subskrypcji podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym wariancie Subskrypcji jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupioną Subskrypcję w następujący sposób: przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com, kartą kredytową, przelewem BLIK, druczkiem płatności .
 4. Przystąpienie do Subskrypcji odbywa się natychmiastowo po dokonaniu płatności i jest potwierdzone wiadomością e-mail.
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. plac Andersa 3, kod pocztowy: 61-894, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.
 6. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
 7. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
 8. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

ODNAWIANIE I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI 

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności odnawialnych, czyniąc to w panelu Klienta za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub równoważnego.
 1. Klient może zmienić metodę płatności odnawialnej w panelu Klienta, do którego otrzymał dostęp po wykupieniu Subskrypcji.
 1. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do Subskrypcji na cały opłacony okres.
 1. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w panelu Klienta.
 1. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili zmienić wariant subskrypcji Subskrypcji oraz zmienić dane karty płatniczej.
 1. Właściciel nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności (Tpay).
 2. Przekazanie danych karty płatniczej podczas składania zamówienia przez Klienta powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i będzie wykorzystywana w kolejnych płatnościach Klienta.
 3. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu wskazanego w wiadomości e-mail oraz w panelu Klienta oznacza rezygnację z Subskrypcji. Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu.
 4. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do Produktów w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił Subskrypcję.
 5. Po przekroczeniu daty obowiązywania Subskrypcji, Klientowi pobierana jest automatycznie opłata za kolejny okres subskrypcyjny, chyba że w trakcie okresu subskrypcyjnego, Klient zrezygnuje z Subskrypcji.
 6. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do Subskrypcji przez cały okres obowiązywania subskrypcji, lecz zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania Subskrypcji, o czym powiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą zaprzestania udzielania Subskrypcyji.
 7. W razie zaprzestania udzielania Subskrypcji, Klient może domagać się zwrotu części ceny w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji względem okresu Subskrypcji.
 8. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Subskrypcji (np. udział w grupach na portalach społecznościowych) może, ale nie musi być utrzymywane przez Właściciela w ramach Subskrypcji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Subskrypcji kupionej w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientom nabywającym usługę Subskrypcji chyba, że wyraźnie w opisie Produktu lub Subskrypcji zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.

WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Subskrypcji dostępnej w Sklepie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z usługi Subskrypcji, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce, dostęp do Internetu,
  4. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, możliwość odtwarzania materiałów wideo
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres szkola@szkolaksiegowosci.pl.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 8. Właściciel zapewnia dostęp do usługi Subskrypcji przez okres, na jaki Subskrypcja została wykupiona, licząc od daty zakupu Subskrypcji.
 9. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów według ograniczeń czasowych wskazanych w opisie subskrypcji, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom, którzy wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.
 10. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 90 dni od sprzedaży Produktu i później może, ale nie musi być utrzymywane.
 1.  

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2022.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.